NABÍDKA VÝKONU SPRÁVY BUDOV


Ekonomicko správní činnosti

 • Vedení jednoduchého nebo podvojného účetnictví
 • Vypracování daňového přiznání
 • Vedení evidence vlastníků a nájemníků bytových prostor, uživatelů nebytových prostor
 • Předpisy nájemného v souladu s prováděcími předpisy a pokynů vlastníka, kontrola úhrad
 • Předpis služeb spojených s užíváním společných prostor
 • Změny předpisů nájemného a služeb v souvislosti se změnami vyplývajícími s užíváním jednotek
 • Změny předpisu nájemného a služeb v souvislosti se změnami prováděcích předpisů
 • Výběr úhrad na samostatný bankovní účet nemovitosti ve prospěch vlastníka
 • Kontrola úhrad nájemného, služeb, příspěvků do jednotlivých fondů dle účetní osnovy
 • Upomínání pohledávky u dlužníka
 • Provádění vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek a společných částí dle předpisů 1x ročně
 • Vedení evidence hospodaření nemovitosti

Technicko správní činnosti

 • Vedení technické evidence domů, bytů, provozních jednotek, nebytových prostor a pozemků
 • Smluvní zajištění dodávek služeb, spojených s užíváním společných částí nemovitostí /el.energie, plyn, teplo TUV, odvoz odpadu, provoz výtahu, STA apod./
 • Smluvní zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů, chodníků, příslušenství
 • Smluvní zajištění provedení odečtu poměrových měřidel
 • Smluvní zajištění pravidelné údržby zelených ploch a zahradnické práce
 • Smluvní zajištění nepřetržité havarijní služby a řemesel/voda,plyn,elektro/
 • Smluvní provádění provozních revizí technických zařízení ve správě nemovitosti dle příslušných prováděcích předpisů a ČSN /ČTN,ČTN EN/
 • Smluvní zajištění drobných oprav a údržby nemovitosti ve společných prostorách domů
 • Dle technického stavu nemovitosti podávání návrhů na případné opravy, úpravy či rekonstrukci včetně odborného odhadu nákladů
 • Sjednávání a případné uzavírání pojistných smluv ke spravovaným nemovitostem
 • Archivace dokumentace vlastníka nemovitosti po dobu správy
 • Smluvní zajištění ostrahy objektu, případně recepční služby
 • Zajištění NONSTOP pohotovostní havarijní služby vč. sobot,nedělí a svátků - elektro, voda, plyn
 • Smluvní zabezpečení el. zabezpečovací služby vč. napájení na pulty centralizované ochrany
 • Informování a upozorňování vlastníka na plnění povinností vyplývající ze stavebního zákona a prováděcích předpisů k stavebnímu zákonu

Smluvně zajistíme právní činnosti

 • Uzavírání smluv o nájmu bytů, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků dle pokynů vlastníka
 • Předkládání návrhů na výpověď nájmu z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě nebo vyplývající ze zákona
 • Hlášení úmyslného protiprávního obsazení bytu nebo nebytového prostoru pro zahájení správního řízení
 • Zastupování zájmů vlastníka týkajících se spravovaného majetku u soudu na základě plné moci
 • Podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí
 • Spolupráce při zajišťování pronájmů, podnájmů bytů, nebytových prostor, provozních jednotek
 • Spolupráce při prodeji domů, nebytových prostor, pozemků
 • Konzultace ve všech činnostech kolem nemovitosti, mimo základních, které jsou součástí správy nem.

Domovnická činnost

 • Kontrola činnosti úklidových a zahradnických služeb ve společných prostorách na společných pozemcích domu
 • Kontrola funkčnosti a drobná údržba dalších existujících zařízení společných prostor domu
 • Kontrola osvětlení a nouzového osvětlení společných prostor včetně výměny a likvidace žárovek/zářivek
 • Kontrola a seřízení samozavíračů, promazání klik a zámků, seřízení nášlapných aretací dveří, drobné opravy těsnění dveří apod.
 • Kontrola rozvodů, ovládacích a měřících zařízení SUV, TUV a ÚT ve společných prostorech
 • Kontrola provozu kotlů a bojlerů v případě společného vytápění bytových jednotek a centrální přípravy TUV
 • Kontrola stavu požárních značení únikových cest vč. údržby a obnovy
 • Kontrola garážových sekčních vrat
 • Provozní prohlídky výtahů 1x za dva týdny, vedení provozních deníků výtahů
 • evidence požadavků na opravy a přenášení těchto požadavků ke správci objektu

Reference

 • SVJ Konviktská
 • SVJ Bochovská
 • REFLECTA Facility, s.r.o.

Služby komplexního facility managementu v oblasti energetiky zahrnují:

 • Projednávání palivové a energetické základny ročních a čtvrtletních objemů a limitů s příslušnými orgány a organizacemi
 • Zajišťování a předkládání požadovaných dokumentů kontrolním orgánům z oblasti energetiky
 • Podílení se na zpracování hospodářských smluv na servisní, údržbové a opravárenské práce na úseku energií a smluv s dodavateli energií
 • Realizace a kontrola plnění příkazů, pokynů a smluv na úseku energetiky
 • Zpracování analýz a stanovisek k závěrům v energetice
 • Řízení procesu ekonomického využívání energie a příprava příslušných opatření
 • Návrhy potřebné generální opravy a rekonstrukce energetických zařízení
 • Provádění čtvrtletního a ročního vyúčtování energií nájemcům bytových a nebytových prostor v budovách
 • Vypracování podkladů pro stanovení záloh za energie nájemcům
 • Zajišťování údržbové, servisní a revizní práce energetických zařízení